Algemene voorwaarden New Leadership Academy

Artikel 1 – Definities

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.

1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

1.4. Open training: Een training geïnitieerd door New Leadership Academy waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.5. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen New Leadership Academy en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Open training: Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van New Leadership Academy door het invullen van een aanmeldingsformulier, het versturen van een email of door zich aan te melden via www.newleadershipacademy.nl

3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor New Leadership Academy als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.3. Indien New Leadership Academy de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd via email. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5. New Leadership Academy brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de open training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 5 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van New Leadership Academy, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

3.6. New Leadership Academy heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan New Leadership Academy.

Artikel 4 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging

4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van New Leadership Academy.

4.2. Annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de open training is kosteloos. Bij annulering na 30 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij New Leadership Academy en voldoet aan de toelatingseisen.

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer niet het recht deze dagen in te halen in een overeenkomstige open training.

4.5 Als deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

4.6 New Leadership Academy heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van opdrachtgever te weigeren. New Leadership Academy zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.7 New Leadership Academy heeft het recht om een open training te annuleren. New Leadership Academy zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.8 New Leadership Academy heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5 – Overige training: Overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van New Leadership Academy.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door New Leadership Academy.

Artikel 6 – Overige training: Betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt New Leadership Academy een factuur aan opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 5 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een gespreide betaling is overeengekomen met New Leadership Academy.

6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door New Leadership Academy is ontvangen, kan New Leadership Academy de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan New Leadership Academy.

6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever, of schriftelijke bevestiging via email, leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7 – Overige training: Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een training kan tot 21 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 21 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

7.2. New Leadership Academy behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. New Leadership Academy zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal New Leadership Academy de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8 – Vervanging trainer

New Leadership Academy draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

9.1. New Leadership Academy spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. New Leadership Academy is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.3. New Leadership Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. New Leadership Academy is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over New Leadership Academy, diens personeel of voor New Leadership Academy werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.newleadershipacademy.nl

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door New Leadership Academy, diens personeel en voor New Leadership Academy werkzame personen vertrouwelijk behandeld. New Leadership Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom en portretrecht

11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van New Leadership Academy is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11.2. Het intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal evenals het portretrecht van beeld- en geluidsmateriaal (foto, video, audio, etc.) gemaakt voor, tijdens en na de trainingen komt geheel toe aan New Leadership Academy.

11.3. Het staat de New Leadership Academy vrij het beeld – en geluidsmateriaal (foto, video, audio, etc.) dat voor, tijdens en na de training is vervaardigd, te gebruiken voor publicatie op haar website, social media, linkedin, podcast of als trainingsmateriaal, waarbij vanzelfsprekend geen vertrouwelijke informatie van en over de deelnemer wordt prijsgegeven.